Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, kişisel bilgilerinizi işbu Kişisel Veri Politikası'na atıf yapan İzoser İnşaat  San. Tic. A.Ş. (“İZOSER” veya “Şirket”)   internet siteleri, ürünleri, servisleri, hizmetleri ve uygulamaları aracılığı ile nasıl topladığımızı ve işlediğimizi aktarmaktadır. Sitemizi ziyaret ederek işbu Kişisel Veri Politikası’nda belirtilen uygulamaları kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla İzoser İnşaat  San. Tic. A.Ş. (“İZOSER” veya “Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


1. İşlenen Kişisel Veriler
İZOSER ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz ihtiyaca göre işlenebilir.
•    Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, nüfus cüzdanı, TCKN, doğum tarihi/ yeri, vergi kimlik numarası,
•    İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, sosyal medya hesapları,
•    Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası, tahsilat riski;
•    Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, firma giriş ve çıkış kayıtları;
•    Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz; Ses, görüşme kayıtları, fotoğraf v.b. gibi
•    İş, Profesyonel Yaşam ve Eğitim Verileriniz; Unvan, meslek, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, ilgi alanları ve hobileri
•    Aile ve Yakın Verileriniz; Adı soyadı
•    Lokasyon Verileriniz; Konum bilgisi;
•    Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, Genetik veriler, Kılık ve kıyafet,  Biyometrik veriler, Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
İZOSER ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilir;
•    İş Sağlığı/ Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
•    Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
•    Müşterilere sunulacak hizmet kapsamında gerekli olan bilgilerin toplanması sürecinin yürütülmesi,
•    Mal/ Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
•    Teklif toplama sürecinin yürütülmesi,
•    Müşteri Veri tabanının oluşturulması,
•    Randevu, talep ve şikâyet sürecinin yürütülmesi,
•    Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
•    Müşteri kredi süreçlerinin yürütülmesi,
•    Fatura, irsaliye ve gider pusulalarının düzenlenmesi,
•    Ödemelerin takibi faaliyetlerinin yürütülmesi,
•    Teminat süreçlerinin yürütülmesi,
•    Tedarikçi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi süreci,
•    Bülten gönderimi amacıyla,
•    Tanıtım, yatırım, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
•    Müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında bülten, kutlama ve tebrik amaçlı mail, kısa mesaj veya hediye gönderimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci,
•    İyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
•    İzoder dernek faaliyetlerinin yürütülmesi,
•    Kartela, broşür, promosyon, hediye, organizasyon davetiye ve evrak gönderimleri,
•    Hizmet değerlendirme ve memnuniyet faaliyetlerinin yürütülmesi,


3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı
•    Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, yurt dışındaki; grup şirketlerimize ve 3. kişilere aktarılabilmektedir.


4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
•    Açık rızanızın bulunması,
•    Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
•    Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
•    Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:
•    Açık rızanızın bulunması,
•    Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
•    Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.


5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


6. Hak ve Talepleriniz için Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz
İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Cihangir Mahallesi Meşrutiyet Caddesi  Mis Sokak  No. 2 Avcılar- İstanbul -Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  info@izoser.com   adresine iletebilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan başvurularınız tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. Ancak, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD ve/veya flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.